Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu

Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – CZYTELNIK

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu, ul. Główna 37a/1, 82-410 Stary Targ, tel.: 538 573 966, adres e-mail: biblioteka@gmianstarytarg.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji czytelnika, egzekwowania zwrotu zbioru bibliotecznego, spełniania obowiązków statystycznych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 955 ze zm.) w zakresie prowadzenia postępowania związanego z obciążeniem czytelnika kosztami za brak zwrotu lub zniszczenie zbioru bibliotecznego podstawą prawną są ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami).

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. t.j. dane będą przetwarzane w okresie korzystania z biblioteki, a w przypadku egzekwowania kar i należności do czasu wyegzekwowania tych należności, w zakresie statystyki do końca okresu wymaganego do sporządzenia sprawozdania sadystycznego w zakresie dokumentacji księgowej – 5 lat.

 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dostawcy usług poczty mailowej, podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu ewidencyjno-księgowego. Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych, w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNICY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – „dalej jako RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu, ul. Główna 37a/1, 82-410 Stary Targ, tel.: 538 573 966, adres e-mail: biblioteka@gminastarytarg.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i realizacji umowy o pracę

 4. W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 221 § 2 oraz § 3- 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1162 ze zm.), ustawy z 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1. ze zm.), ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw – obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa

 1. art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – w zakresie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudniona Państwa na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania,

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa lub wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudnienia

 1. Państwa dane będą przetwarzane do momentu ustania stosunku pracy a następnie:

 1. przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jak również przez okresy wskazane przez przepisy szczególne, w tym prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych (dotyczy osób zatrudnianych od 1 stycznia 2019 r);

 2. przez okres 50 lat, dotyczy osób zatrudnionych pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. Okres ten może ulec skróceniu do 10 lat w przypadku złożenia raportu informacyjnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

  1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  2. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 2 oraz § 3–5 Kodeksu pracy jest obowiązkowe oraz innych przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, obowiązków podatkowych i innych przepisów nakładających obowiązek na pracodawcę. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  2. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu ewidencyjno-księgowego. Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych, w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu, ul. Główna 37a/1, 82-410 Stary Targ, tel.: 538 573 966, adres e-mail: biblioteka@gmianstarytarg.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i udział w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Bibliotekę.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 tj. skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Bibliotekę.

 5. W związku z organizacją Konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, dostawcy usług hostingu strony internetowej w związku z promocją wydarzenia/w związku z promocją i ogłoszeniem wyniku konkursu, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na publikacje danych na portalu Facebook "Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki. Przekazywanie danych osobowych do ww. państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO".

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny