Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej starytarg.naszabiblioteka.com.

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

  • Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź budynku, prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Łukasz Pawłowski (dostępność cyfrowa, e-mail informatyk@gminastarytarg.pl) i Grzegorz Przytuła (dostępność architektoniczna, e-mail kosztorysy@gminastarytarg.pl). Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 55 640 50 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wniosek można złożyć, korzystając z formularza w załączniku u dołu strony.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu, ul. Główna 37A/1, 82-410 Stary Targ. Opis możliwości dotarcia do placówki znajduje się w informacjach o bibliotece.

W związku z warunkami technicznymi i niemożliwością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny dla części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Franciszka Jujki w Starym Targu, w której znajduje się siedziba GBP.

  1. Możliwość kontaktu telefonicznego i e-mailowego, aby umówić się na wizytę w dogodnym terminie z pracownikiem biblioteki w celu załatwienia spraw.

  2. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na jednym poziomie.

  3. Do wejścia prowadzą dwustopniowe schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  4. W pobliżu biblioteki znajduje się parking, miejsca parkingowe nie są oznakowane.

  5. Do siedziby biblioteki można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.

  6. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny